Monday, December 8, 2014

JANUARY-APRIL; Driebergen, NL: Verdiepende Zaterdagcursus | Stichting Draailier en Doedelzak hurdy gurdy & bagpipe courses
Verdiepende Zaterdagcursus Januari t/m April
Doedelzak-Polyfonie & Le BonBournais

Inschrijvingen zijn geopend! *
Van januari tot april organiseert Stichting Draailier en Doedelzak een twee verdiepende cursussen. Voor draailieren is de cursus "Le BonBournais". Deze cursus van Cor Westbroek is speciaal voor spelers van een draailier in D-G en verdiept zich in de muziek over de Bourbonais-streek in Frankrijk. Voor doedelzakspelers is er een cursus over polyfonie. In deze cursus door Jonneke Jorissen verdiepen spelers zich in meerstemmige doedelzakstukken. Bij deze cursus zijn doedelzakken van verschillende stemmingen welkom. Daarnaast zijn er cursussen over draailier- en doedelzakonderhoud.
De cursus vindt plaats in Driebergen op de volgende zaterdagen:
- 10 januari
- 7 februari
- 7 maart
- 18 april
De cursusdagen starten om 13.00 en duren tot 17:00.
In januari starten de onderhoudscursussen, deze onderhoudscursussen zijn 's ochtends van 10:00 tot 12:00.
De locatie is basisschool De Vuurvogel Vrije School in Driebergen (Faunalaan 250). Klik verder voor deroutebeschrijving. Een goed bespeelbaar en perfect afgeregeld instrument is voorwaarde voor deelname. Deelnemers zijn daarnaast ook bereid thuis voldoende tijd in het instrument te steken om de lesstof voor de volgende les voor te bereiden.

Het cursusaanbod

Le Bonbournais, een workshop voor D-G draailieren: Cor Westbroek
Van januari tot april komt -misschien wel- Nederlands grootste Bourbonnais liefhebber 4 zaterdagen lang zijn passie voor de muziek uit deze streek overbrengen aan gevorderde draailierspelers >>>lees meer.
De Doedelzak Polyfonie: Jonneke Jorissen
Vanaf januari gaat Jonneke Jorissen vier middagen aan de slag met meerstemmige melodieën. In deze groep gaat men op zoek naar harmonie, polyfonie en diversiteit. Cornemuses van alle stemmingen welkom! >>>lees meer.

Onderhoudscursussen

Draailier onderhoud en techniek: Joop Aalbers -cursus is vol-
Vanaf januari gaat Joop Aalbers vier ochtenden in op de technische kant van de draailier. Hoe laat je je draailier optimaal klinken? Joop gaat enerzijds in op een stuk technisch onderhoud, anderzijds op het perfectioneren van je eigen draailiergeluid. Deze workshop is 's ochtends, zodat 's middags aan de speelcursussen kan worden deelgenomen. >>>lees meer.
Doedelzak onderhoud en techniek: Paul Beekhuizen -cursus is vol-
Doedelzakbouwer Paul Beekhuizen gaat vanaf januari uitleg geven over het onderhoud en de technische kant van de doedelzak. Deze workshop is 's ochtends, zodat 's middags aan de speelcursussen kan worden deelgenomen. >>>lees meer.

Info en inschrijven

Bekijk de afzonderlijke pagina's voor meer informatie, zie ook het submenu rechts. Of is de keuze direct gemaakt? Ga da naar het inschrijfformulier.* (google translate) –


Deepening Course Saturday January t / m April
Bagpipe-Polyphony & Le BonBournais
Registrations are now open!

From January to April Foundation Draailier Bagpipe and organizes a two-depth courses. For swing winches, the course "Le BonBournais". This course Cor Westbroek is special for players of a hurdy-gurdy in DG and immerses himself in the music of the Bourbonnais region in France. For bagpipers there is a course on polyphony. In this course by Jonneke Jorissen players delve into polyphonic bagpipe pieces. In this course, bagpipes of different moods welcome. There are also courses on draailier- and bagpipe maintenance.
The course takes place in Driebergen on the following Saturdays:
- January 10
- February 7
- March 7
- April 18
The course days start at 13:00 and last until 17:00.
In January start maintenance courses, these courses are maintenance mornings from 10:00 to 12:00.
The location is elementary The Firebird Free School in hong kong (Faunalaan 250). Click below for thedirections . A playable and perfectly tuned instrument condition for participation. Participants are also prepared at home to stabbing enough time in the tool to prepare the curriculum for the next lesson. 

The courses

Le Bonbournais, a workshop for DG turn winches : Cor Westbroek
From January to April, -maybe welfare largest Dutch Bourbonnais lover 4 Saturdays long passion for music transfer from this area to advanced hurdy gurdy players >>> read more . 
Bagpipe Polyphony: Jonneke Jorissen
As of January goes Jonneke Jorissen four afternoons to work with polyphonic melodies. In this group we will look for harmony, polyphony and diversity. Cornemuses all moods welcome! >>> read more .

Maintenance Courses

Draailier maintenance and engineering: Joop Aalbers -course is fol-
Since January Joop Aalbers comes four mornings in the technical side of the hurdy-gurdy. How do you let your hurdy-gurdy sound best? Joop one hand on a piece of technical maintenance, the other on perfecting your own hurdy-gurdy sound. This workshop is in the morning, so that afternoon to take part of the playing courses. >>> read more . 
Bagpipe maintenance and engineering: Paul Beekhuizen -course is fol-
Bagpipe builder Paul Beekhuizen going to give from January explain the maintenance and the technical side of the bagpipes. This workshop is in the morning, so that afternoon to take part of the playing courses. >>> read more . 

Info and registration

See individual pages for more information, see the sub-menu on the right. Whether the choice is made immediately? Then browse to the registration form .Verdiepende Zaterdagcursus Januari t/m April | Stichting Draailier en Doedelzak

facebook.com/events/380323622135103/No comments:

Post a Comment