Thursday, December 5, 2013

18 januari - 22 maart: LE BONBOURNAIS - COR WESTBROEK | Stichting Draailier en Doedelzak


Le Bonbournais - Cor Westbroek


Een cursus van vier zaterdagen voor gevorderde spelers met draailier in D-G
-- A course of four Saturdays for advanced players with hurdy-gurdy in DG
Vanaf januari organiseert de stichting Draailier en Doedelzak als onderdeel van de zaterdagcursus een workshop D-G draailier.
-- From January , the foundation organizes Hurdy-gurdy and bagpipes as part of the course Saturday workshop DG hurdy-gurdy.

Muziek uit de Bourbonnais?
Het gaat in de workshop om draailiermuziek zoals die in centraal Frankrijk (Berry- Bourbonnais-Nivernais) gespeeld wordt. De muziek wordt meestal “bourbonnais” muziek genoemd en kenmerkt zich door de harmonie van de in octaven gestemde melodiesnaren tegenover de wat donkere bourdonklank van de D- bourdons. De trompetbegeleiding is meestal prominent aanwezig. Het is dan ook niet voor niets dat de D-G draailier vaak in de dansbegeleiding te horen is.
De workshop
In de workshop onderzoeken we wat dat specifieke D-G geluid is en op welke manier je dat geluid op je draailier kan voortbrengen. We verraden al dat het niet alleen een kwestie is van de juiste nootjes in de juiste volgorde spelen, maar dat het gaat om toonvorming, het samenspel van ornamentatie en hoofdmelodie. Daarbij spelen vingerzetting en vooral het ritmisch spelen van de melodie een belangrijke rol. Natuurlijk zal het trompetgebruik en trompetgeluid aan de orde komen.

-- google translate -- Music from the Bourbonnais ?It goes into the workshop to hurdy-gurdy music as played in central France ( Berry , Bourbonnais , Nivernais ) . The music is usually called " Bourbonnais " music is characterized by the harmony of the melody strings tuned in octaves across the darker tone of the D - drone drones . The trumpet accompaniment is usually prominent. It is not for nothing that the DG hurdy gurdy is often in the dance accompaniment to hear .
-- The Workshop
In the workshop we will explore what that particular DG sound is and how you can produce that sound. Your hurdy-gurdy We already betrayed that it is not only a question of the correct nuts play in the correct order , but it's going to tone production , the interplay of ornamentation and main melody . In addition, fingering and especially the rhythmic playing of the melody play an important role. Of course, the use trumpet and trumpet sound are discussed. 
De inhoud
We gebruiken opnames en repertoire uit de traditie of composities die recentelijk vanuit die traditie zijn geschreven. Het is uitdrukkelijk geen repertoire workshop. We werken vanuit een pittige compositie waar veel technieken in zitten, die we ook toepassen in de andere te spelen stukken. De compositie is op diverse manieren te benaderen, zowel basaal als met veel omspelingen en harmoniërend met de basismelodie. Vanaf eind november is die compositie voor de inschrijvers beschikbaar (als audiobestand, er wordt niet met partituren gewerkt), zodat we goed voorbereid van start kunnen gaan. Huiswerk is een belangrijk bestanddeel van de workshop
De docent
De workshop wordt gegeven door Cor Westbroek. Hij volgde cursussen bij gerenommeerde D-G spelers als Patrick Bouffard, Maxou Heintzen, Pierre Sacépé, Marcel Denis en Jacques le Correque. Hij houdt zich al vele jaren met deze stijl van draailierspelen bezig. In het vorige lesseizoen gaf Cor (samen met Jonneke Jorissen) ook een Bourbonnais-cursus voor D-instrumenten. Cor was hier zo enthousiast over, dat hij dit jaar graag opnieuw een cursus voor D-draailieren geeft!

Data en algemene informatie

Deze cursus is een onderdeel van de zaterdagcursus en vindt dus op dezelfde locatie in Driebergen en data plaats. De data zijn:
- 18 januari
- februari: datum volgt
- 22 maart
- 5 april
De oorspronkelijke datum in februari wordt verplaatst in verband met de workshopdag met Gilles Chabenat. Een alternatieve datum maken we zo spoedig mogelijk bekend. De keuze is uit 15 februari, 22 februari of 24 mei.
Kosten cursusreeks: 140 euro, tot 1 januari kost de cursus slechts 130 euro
Maximum aantal deelnemers: 10
Niveau eisen:
Deze cursus is bedoeld voor gevorderde draailierspelers die meerdere cursussen of stages hebben gevolgd. Deelnemers zijn bereid thuis voldoende tijd te besteden om de lesstof voor de volgende les voor te bereiden. De draailier moet zodanig ingericht zijn dat het specifieke D-G geluid ook voortgebracht kan worden. Dus de juiste besnaring!


-- google translate -- The Content
We use recordings and repertoire of the tradition or compositions that have recently been written . From that tradition It is explicitly not a repertoire workshop . We work from a spicy composition which many techniques in it , which we apply in the other pieces to play . The composition can be approached both basic as well as with many omspelingen and -coordinated with the tune base in various ways. From late November that compose the tenderers available ( as an audio file, there is no talk of scores ) , so we can go . Well prepared to start Homework is an important component of the workshop
-- The Teacher
The workshop is given by Cor Westbroek . He took courses at renowned DG players like Patrick Bouffard , Maxou Heintzen , Pierre Sacepe , Marcel Denis and Jacques le Correque . He has been involved for many years with this style of playing hurdy busy . In the previous lesseizoen Cor gave (along with Jonneke Jorissen ) also Bourbonnais course for D instruments . Cor was so excited about this , that he would like once again provides a course for D - turning winches this year!
-- Data and general information
This course is part of the course , so is Saturday at the same location in Driebergen and data transfer . The dates are :
- January 18
- February : date follows
- March 22
- April 5
The original date in February is moved in relation to the workshop with Gilles Chabenat . An alternative date, we are known as soon as possible . The choice is from February 15, 22 February and 24 May.
-- Course fees range: 140 euro , on 1 January of the course costs only 130 euros
Maximum number of participants : 10
-- Level requirements
This course is intended for advanced hurdy gurdy players who have attended several courses or internships . Participants are willing to spend to prepare at home . The curriculum for the next lesson for sufficient time The draailier must be arranged so that the sound can be specific DG . Also be generated So the right strings! 

Stichting Draailier en Doedelzak
facebook event page for "Le Bonbournais"


No comments:

Post a Comment